ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS HIRDETÉSI FELTÉTELEK

 

 1. A weboldal üzemeltetőjének (a továbbiakban Szolgáltató) adatai:

 

Vállalkozó neve:                   Nagy Gábor egyéni vállalkozó

Székhely:                               1157 Budapest, Zsókavár u. 2. 3. em. 6.

Nyilvántartási szám:                         52886988

Nyilvántartásba vevő szerv:            Belügyminisztérium

Adószám:                               69232398-1-33

Telefonszám:                         0630/637 94 64

E-mail cím:                             info@dunakeszikismama.hu

 

A tárhelyszolgáltató adatai:                       

Cégnév: ELIN.hu Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Székhely cím: 9024 Győr, Déry T. u. 11.
Levelezési cím: 9024 Győr, Déry T. u. 11.
Cégjegyzékszám: 08-09-016359
Adószám: 14315754-2-08
Közösségi adószám: HU14315754 (ellenőrzés)
Bankszámlaszám: 10702019-47499405-51100005 (CIB bank) A Szolgáltató szakmai érdekképviseleti szervnek nem tagja. A reklámtevékenység kapcsán a Szolgáltató a Magyar Reklámetikai Kódex normáit követi.

 

 1. A Szolgáltató weboldalának címe:

 

www.dunakeszikismama.hu

 

 1. Fontosabb fogalom meghatározások:

 

 • Távollevők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék, vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

 

 • Szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet.

 

 • Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.

 

 • Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét.

 

 • Hirdető: Jelen Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek szempontjából Hirdető minden olyan személy, aki hirdetést helyez el a Szolgáltató weboldalán, aki terméket kínál eladásra.

 

 • Felhasználó: Minden olyan személy, aki megtekinti a weboldalt, illetve aki termék megvételére ajánlatot tesz, azaz hirdetésre jelentkezik.

 

 1. Az Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek elérhetősége:

 

A Szolgáltató a hatályos Általános Szerződési és Hirdetési Feltételeit internetes weboldalán teszi közzé. A jelen Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek szabályozzák a Szolgáltató által értékesített reklámfelületekre, reklámhordozóra vonatkozó szerződésekkel kapcsolatos jogviszonyokban a Hirdető és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit, kivéve, ha az egyedi szerződés kifejezetten eltérően rendelkezik.

 

 1. Az Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek tartalma:

 

Jelen Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Hirdető jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek érvényesek a www.dunakeszikismama.hu weboldalon történő hirdetések esetén. Ezen feltételek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. §. (1) bekezdése szerinti Általános Szerződési Feltételeknek minősülnek, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak.

 

Jelen Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek minden olyan szolgáltatás igénybevételére kiterjed, melyet a Hirdető a Szolgáltató internetes oldaláról történő megrendeléssel és hirdetés feladással kezdeményez. A Hirdető, ha a weboldal szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek rendelkezéseit. Az Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Hirdető között. A jelen Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek bizonyos rendelkezései kizárólag a Fogyasztóként eljáró Hirdetőkre vonatkoznak.

 

 1. Az Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek hatálya:

 

Jelen Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek 2020. június 1.  napján lép hatályba, ez megegyezik az Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek weboldalon való közzétételének napjával. Az Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Hirdetőre és hirdetésre hatályosak.

 

A Hirdető hirdetése elküldése előtt nyilatkozik arról, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek rendelkezéseit ismeri, az abban foglaltakat elolvasta és megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadja. A Hirdető a hirdetés feladásával elismeri, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek a felek közötti szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén a szerződéskötés időpontjában érvényben és hatályban lévő Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek kerülnek alkalmazásra.

 

A Szolgáltató hirdetési helyet biztosít Hirdetői részére baba-mama termékeik és szolgáltatásaik hirdetésére, illetve a hirdetéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat nyújt a weboldalon és közösségi oldalán.

Az Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek a fentiekben nevesített szolgáltatások vonatkozásában az ezen szolgáltatások igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket szabályozza.

 

 1. A szerződés létrejötte:

 

A Hirdető valamint a Szolgáltató közötti jogviszony a jelen Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek elfogadásával jön létre, mely meghatározza mindkét fél jogait és kötelezettségeit.

A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy Hirdető a szolgáltatást megrendeli és azt a Szolgáltató visszaigazolja a Hirdető által megadott elektronikus levelezési címére, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett. A Szolgáltatónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, annak teljesítésére tőle már el nem várható okok miatt (pl.: az adott szolgáltatást már nem nyújtja, vis maior, stb.), valamint akkor is, ha a hirdetés nem felel meg a jelen Általános Szerződési és Hirdetési Feltételekben írt rendelkezéseknek. A Szolgáltató jogosult megtagadni a szolgáltatás nyújtását és elállni a szolgáltatásra vonatkozó szerződéstől, amennyiben a Hirdető a Szolgáltató által megadott fizetési határidőn belül nem tesz eleget a fizetési kötelezettségének.

 

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások egyedi megegyezés és ajánlat alapján kerülnek bemutatásra. A Hirdető a Szolgáltató elektronikus levelezési címén tud kapcsolatba lépni a Szolgáltatóval, amennyiben érdeklődik a szolgáltatás iránt és hirdetést kíván elhelyezni a weboldalon, vagy a Szolgáltató közösségi oldalán. A Szolgáltató az ajánlatban részletes tájékoztatást ad a hirdetés feltételeiről, áráról. Az esetleges elírásokért, téves adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

A Hirdető az ajánlat elfogadásakor és a megrendelése során tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési és Hirdetési Feltételeket és az Adatkezelési Tájékoztatót.

 

A megrendelést követően a Hirdető elküldi a Szolgáltató részére a hirdetés szövegét, vonatkozó képeket, egyéb információkat. A Hirdető köteles a közzétételhez szükséges, megfelelő anyagokat az előre megadott határidőig (minimum a megjelenést megelőző 3 munkanappal megelőzően) a Szolgáltató részére hiánytalanul eljuttatni. A Hirdető felel minden olyan hibáért vagy minőségi problémáért, ami az általa leadott hirdetési anyag rossz minőségéből vagy hiányából fakad.

A megrendelt hirdetés anyagának határidőn túli leadása esetén a megjelenés, illetve az előzetes megállapodás szerinti elhelyezés nem garantált, a teljes hirdetési díjat azonban a Szolgáltató felszámítja.

 

A hirdetésben megadott információk valódiságáért, valamint a meghirdetett termékkel, szolgáltatással kapcsolatos jogokkal kapcsolatban a felelősség kizárólag a Hirdetőt terheli. A hirdetésben szereplő linkeknek a hirdetett termékre vagy szolgáltatásra kell vonatkozniuk.

 

A hirdetésekhez kizárólag a Hirdető által készített felvétel mellékelhető. Tilos katalógusképet, vagy más weboldalról letöltött felvételt felhasználni. A felvételekkel kapcsolatos jogok tekintetében a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

 

Tilos azon tartalom a hirdetés szövegezésében, amely:

 • jogszabályba ütközik, vagy jogellenes tevékenységet hirdet;
 • bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg;
 • jóerkölcsbe ütközik vagy sérti a vonatkozó etikai normákat (ideértve különösen a Magyar Reklámetikai Kódex normáit);
 • jogellenes, vagy jogellenes magatartással kapcsolatos, vagy jó erkölcsbe ütköző cselekményre hív fel vagy arra buzdít;
 • mások jogát vagy jogos érdekét sérti, így különösen, ha védjegyoltalomba ütközik, ha szellemi alkotáshoz fűződő jogok illetve egyéb szerzői és szomszédos, illetve személyhez fűződő jogok sérelmét okozza vagy okozhatja;
 • megtévesztő információt tartalmaz;
 • a Szolgáltató azt az általa képviselt etikai erkölcsi alapelvekkel ellentétesnek tartja;
 • vagy a fentiek gyanúja felmerülhet.

 

A hirdetés a szolgáltatási díj megfizetését követően kerül közzétételre a Szolgáltató által az ajánlatban írt feltételek szerint.

 

A Hirdető elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre, a Szolgáltató elektronikus formában tárolja azt, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra.

 

 1. Adatbeviteli hibák javításának lehetősége:

 

A megrendelés során a Hirdetőnek folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására, vagy törlésére.

 

Ha a megrendelés elküldését követően szeretné a Hirdető módosítani a megadott adatokat, ezt a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségein tudja jelezni a Szolgáltató irányába.

 

A Hirdető a megrendelés véglegesítésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Hirdető hibás adatbeviteléből, illetve a pontatlanul közölt adatokból keletkező károkért nem vonható felelősségre.

 

A rendelés során pontatlanul megadott elektronikus levelezési cím, vagy a postafiók tárhelyének telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja a szerződés létrejöttét. Ilyen esetekben a Szolgáltató megpróbál egyéb módon kapcsolatba lépni a Hirdetővel.

 

 1. Fizetési feltételek:

 

A szolgáltatás igénybevételéért a Hirdető díj fizetésére köteles. A díj az egyedi ajánlatban kerül feltüntetésre. A feltüntetett díjak érvényes fogyasztói árak, melyek pénzneme magyar Forint.

 

A Szolgáltató fenntartja a hirdetési díjak változtatásának jogát. A Szolgáltató garantálja, hogy a Felek közötti ajánlati kötöttség és annak Szolgáltató részéről történő elfogadását követően esetlegesen felmerülő árváltozás a már megrendelt szolgáltatás vételárát nem befolyásolja.

 

A Szolgáltató által küldött visszaigazolást követően tehát a megrendelés fizetendő végösszege nem változik. Előfordulhat azonban, hogy valamilyen technikai hiba vagy elírás következtében a piaci ártól jelentősen eltérő, téves díj jelenik meg az ajánlatban. Ilyen esetben a Szolgáltató a rendelt szolgáltatás biztosítása előtt elektronikus üzenetben megkeresi a Hirdetőt egyeztetés céljából. Az ilyen megrendeléseket a Szolgáltató nem tekinti érvényesnek, és az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az előfizetési díjakat pontosan tüntesse fel az ajánlatban. Amennyiben minden gondossága ellenére hibás ár került feltüntetésre, a Szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy a szolgáltatást a hibás áron biztosítsa.

 

A Hirdető elfogadja, hogy a szolgáltatási díj összegéről kiállított számlát kizárólag elektronikus úton kapja meg az általa megadott e-mail címre. A Hirdetőnek gondoskodnia kell arról, hogy az elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) ezt ne akadályozzák. E-mail cím változása esetén a Hirdető köteles a Szolgáltatót elektronikus levélben értesíteni.

 

A Szolgáltatót a Hirdető által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető teljesítési késedelemért, illetve egyéb problémáért, semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a Hirdető számára a megrendelés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít.

 

A hirdetési díjat a Hirdető átutalással fizeti meg a Szolgáltató részére, a Szolgáltató által küldött díjbekérő alapján. A számla a díjbekérőn szereplő összeg Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezését követően kerül kiállításra.

 

Előre utalással történő fizetés: a Hirdető a Szolgáltató bankszámlájára utalja a hirdetés díját, a szolgáltatás ellenértékét. Az összeg Szolgáltató bankszámlájára történő megérkezését követően Szolgáltató intézkedik a teljesítésről.

 

A Szolgáltató jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a Hirdető figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

 

A fizetési tranzakció teljesítését követő 5 munkanapon belül, vagy az egyedi megállapodás szerint a Szolgáltató megjeleníti a hirdetést.

 

 1. Teljesítés, a szolgáltatás igénybevétele:

 

A teljesítés időpontja a megrendelt szolgáltatás igénybevételének biztosítása, a hirdetések megjelenítése.

 

A Hirdető a szolgáltatás igénybevételére a szolgáltatási díj igazolt megfizetését követően jogosult. A szolgáltatás igénybevételre való jogosultság megszerzésekor a Szolgáltató e-mailben értesíti a Hirdetőt.

 

Amennyiben a hirdetés közzététele a Hirdető érdekkörében felmerült okból (pl. a reklámanyag késedelmes, hibás vagy hiányos leadása, az egyéb szükséges nyilatkozatok hiánya) marad el, a Szolgáltató a hirdetési díjat leszámlázza, azt a Hirdető köteles kifizetni.


Folyamatos megrendelés esetén, amennyiben a Hirdető a leadási határidőig nem jelzi, hogy változtatni kíván a közlendő hirdetésen, a Szolgáltató automatikusan a legutolsó megjelenéskor közölt hirdetést ismétli meg.

 

Amennyiben a Hirdető nem kér – egyedileg pontosan meghatározott – elhelyezést, úgy a reklám elhelyezését a Szolgáltató határozza meg.

 

 1. A hirdetések ellenőrzése, törlése, felelősség, hibás teljesítés:

 

A Szolgáltató a hirdetés szövegét jogosult, de nem köteles ellenőrizni, vagy jogellenes tevékenység folytatására utaló tényeket vagy körülményeket keresni. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megítélje a hirdetés valószerűségét, valódiságát és megfelelőségét. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan tartalomért, amelyet harmadik személyek (Hirdetők) töltöttek fel a weboldalra.

 

A Szolgáltató jogosult a weboldalra feltöltött hirdetést egyoldalúan, haladéktalanul és indokolás nélkül eltávolítani, a szolgáltatást megtagadni, amennyiben a weboldalra feltöltött tartalom a jelen Általános Szerződési és Hirdetési Feltételekbe, vagy jogszabályba ütközik. Szolgáltató a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

Hirdető a Szolgáltató felé ilyen esetekben semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles a Szolgáltató kárát megtéríteni.

 

A Szolgáltató minden tőle telhetőt elkövet a weboldal folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem vállal kötelezettséget a weboldal folyamatos működtetésére, a szolgáltatás folyamatosságának biztosítására. Szolgáltató nem vállal továbbá felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Szolgáltatótól független körülmények okoznak. Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalra feltöltött tartalmak, információk pontossága, megbízhatósága vonatkozásában, a felhasznált fényképfelvételekkel, egyéb tartalmakkal kapcsolatos jogok miatt, továbbá a Hirdető és a Felhasználó közötti ügyletekkel, adásvételekkel, valamint ezen személyek cselekedeteivel, viselkedésével kapcsolatban sem.

 

A Szolgáltató nem avatkozik bele a Hirdető és a Felhasználó közti jogvitákba, és a felek közti jogvitákkal kapcsolatos igények tekintetében a Szolgáltató semmilyen felelősségét nem vállal. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Hirdetők által a weboldalra feltöltött felhívásokkal, ajánlatokkal, továbbá az ezek alapján létrejövő szerződésekkel kapcsolatban, így különösen a termékek minőségéért, biztonságáért, jogszabályi megfelelőségéért, a termékek, szolgáltatások ellenőrzéséért, a felek teljesítéséért.

 

A Hirdető tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha a reklám a Szolgáltató hibájából tévesen, hibásan vagy nem a megrendelt időpontban jelenik meg vagy nem jelenik meg, úgy kérheti a reklám megismétlését, közzétételét. Ezen túlmenően a Szolgáltató a reklámok megjelentetésével kapcsolatban anyagi felelősséget nem vállal.


A Hirdető tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy Szolgáltatóval szemben kárigény, a fentiek szerint, csak a hirdetési díj mértékéig érvényesíthető és kizárólag a hiba mértékével arányosan. A Szolgáltató kártérítési felelőssége kizárólag a tényleges közvetlen károkra, azok a fentiek szerinti reparációjára korlátozódik, és a Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét bármiféle közvetett vagy következményi, illetve biztatási jellegű kárért, ideértve többek között az elmaradt hasznot, a költségeket, illetve a nem vagyoni kárt is.


A Hirdető mindennemű reklamációt, kárigényt a reklám első megjelenését követő 5 (öt) naptári napon mint jogvesztő határidőn belül köteles a Szolgáltatónak írásban bejelenteni, amely határidő után bejelentett hibákért, károkért a Szolgáltató nem felel.


Vis maior miatt elmaradt vagy hibásan teljesített reklám közzétételéért a Szolgáltató semmiféle kárigényt nem fogad el. Vis maiornak minősül minden olyan elháríthatatlan, a Szolgáltató érdekkörén kívül álló esemény, melyet a Szolgáltató sem közvetlenül, sem közvetve nem képes befolyásolni.

 

 1. Adatvédelem:

 

A Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

A Szolgáltató megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnerei, Hirdetői személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató szintén a Szolgáltató weboldalán és székhelyén érhető el.

 

 1. Elállási jog:

 

A jogszabály szerint Fogyasztónak minősülő Hirdető, az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén, a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül hátrányos jogkövetkezmények és indokolás nélkül elállhat a szerződéstől.

A Hirdető ezen jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat megtétele, vagy a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében található elállási/felmondási nyilatkozatminta útján gyakorolhatja.

 

A fenti elállási jog nem illeti meg a Hirdetőt a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (a szolgáltatás egészének teljesítését követően), valamint a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Hirdető kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Hirdető e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az itt írt elállási jogot.

Hirdető tudomással bír arról, hogy jelen Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek elfogadásával kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások vételárának megfizetését követően a hirdetést megjelenítse weboldalán. Az elektronikus üzenet elküldésével a Hirdető elveszíti a jelen pontban részletezett elállási jogát, melyet Hirdető jelen Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek elfogadásával tudomásul vesz.

A megrendeléstől való elállási jog gyakorlására kizárólag a hirdetés megjelenítését megelőzően van mód.

 

Felmondási jog gyakorlása esetén a megszűnés időpontjáig nyújtott szolgáltatásért járó ellenértékre a Szolgáltató jogosult, az ellenérték azon része, amely meghaladja a ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékét, a Hirdető részére visszatérítésre kerül. Az elszámolás során a Hirdető által arányosan fizetendő összeget az ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani.

 

 1. Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:

 

Amennyiben a Hirdető a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni a Szolgáltató felé, azt szóban, vagy írásban: postai úton (Nagy Gábor egyéni vállalkozó 1157 Budapest, Zsókavár u. 2. 3. em. 6.), vagy elektronikus levélben (info@dunakeszikismama.hu) teheti meg.

 

A Szolgáltató minden panaszt kivizsgál. A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Hirdető a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Hirdetőnek átadni.

 

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Hirdetőnek legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

 

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 

 • a Hirdető neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a Hirdető panaszának részletes leírása, a Hirdető által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a Szolgáltató nyilatkozata a Hirdető panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Hirdető aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Hirdetőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes Hatóság, illetve a Hirdető lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a Békéltető Testületi eljárást.

 

 1. Békéltető Testület, Fogyasztóvédelem:

 

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Hirdetőket (Fogyasztókat), hogy amennyiben a Hirdető nem ért egyet a Szolgáltató válaszával, melyet panaszára adott, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

 

Békéltető Testületi eljárás kezdeményezéséhez a Hirdető lakóhelye szerinti illetőségű Békéltető Testülethez, vagy a Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat a Hirdető:

 

Budapesti Békéltető Testület:

Címe:                                      1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési címe:                    1253 Budapest, Pf.: 10.

Telefonszáma:                       06 (1) 488 21 31

Fax száma:                             06 (1) 488 21 86

E-mail cím:                             bekelteto.testulet@bkik.hu

 

A Békéltető Testület olyan független testület, mely a megyei kereskedelmi és iparkamarák, illetve a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. Létrehozásuk célja az volt, hogy megkíséreljék a Hirdető és a Szolgáltató között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül megoldani, elsősorban egyezséget létrehozni a két fél között és ezzel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését.

 

A Békéltető Testülethez fordulás feltétele, hogy a Hirdető megkísérelje a vitát közvetlenül a Szolgáltatóval rendezni. A Békéltető Testület eljárása ingyenes, a Hirdetőnek csak akkor merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a Testület a Hirdető hátrányára dönt.

 

A Békéltető Testület eljárása a Hirdető kérelmére indul. A kérelmet a Békéltető Testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

 

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 

 • a Hirdető nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a Szolgáltató nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • az illetékes Békéltető Testület helyett kérelmezett Testület megjelölését,
 • a Hirdető álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a Hirdető nyilatkozatát arról, hogy a Hirdető a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
 • a Hirdető nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más Békéltető Testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 • a Testület döntésére irányuló indítványt,
 • a Hirdető aláírását.

 

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Hirdető bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Hirdető rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a Hirdető meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

 

Amennyiben a Hirdető fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatósághoz. A panasz elbírálását követően a Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

 

A Hirdető jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

 1. Vegyes és záró rendelkezések:

 

A Hirdető megrendelése feltételezi, hogy a Hirdető az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak (például az internetszolgáltató) felróható hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

A Hirdetőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét.

 

Jelen Általános Szerződési és Hirdetési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

 

 1. Vonatkozó jogszabályok:

 

A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 

 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
 • 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény;
 • tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény;
 • a Médiatörvények [2010. évi CIV. törvény (Smtv.) és a 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.)];
 • a gazdasági reklámok magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény rendelkezései,
 • az egyes áruk, szolgáltatások reklámjára vonatkozóan speciális előírásokat tartalmazó egyéb jogszabályok,
 • a Magyar Reklámetikai Kódex, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (médiahatóság) állásfoglalásai, határozatai, iránymutatásai.

 

Jelen Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek 2020. június 1. napján lépnek hatályba, az ezt követően létrejött hirdetések (megrendelések), szerződések tekintetében alkalmazandók.